بیمه اعتباری و تسهیلات فروش بیمه ایران

بیمه اعتباری

بیمه اعتباری و تسهیلات فروش بیمه ایران

در بیمه اعتبار ریسک عدم بازپرداخت اقساط گیرندگان اعتبار که در قالب فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک کالا از بیمه گذار اعتبار دریافت کرده اند تحت پوشش بیمه قرار میگیرد ، به عبارت دیگر شرکت بیمه با دریافت حق بیمه متعهد میگردد در چهارچوب قرارداد فی مابین و درصورت عدم پرداخت اقساط از سوی اعتبار گیرنده اقساط معوق را به اعتبار دهنده ( بیمه گذار ) بپردازد. بیمه اعتبار برای کالاهای ایرانی ارائه میگردد .

تعریف اعتبار :

دربیمه اعتبار منظور از اعتبار ظرفیت بدهی یک مشتری است که از طرف بنگاههای اقتصادی در قبال ارایه کالا و خدمات یا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دارند به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته و مطالبات ناشی از این فعالیت ها در معرض ریسک عدم باز پرداخت قرار میگیرند

خریداران بیمه اعتبار :

 1. بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارائه کننده خدمات مالی و عملیات شبه بانکی (مانند عرضه و تقاضای وجوه و اعتبار، دریافت سپرده و ودیعه و موارد مشابه، اعطای وام و تسهیلات و صدور کارت اعتباری) مشروط بر آن که برای فعالیت خود از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز این فعالیتها را گرفته باشند.
 2. بنگاه های اقتصادی حقوقی که کالا را به صورت غیر نقدی میفروشند.
 3. مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی که بر اساس ضوابط مربوط مجاز به اعطای وام و تسهیلات به سایر اشخاص هستند.

اولین بیمه اعتبار در سال ۱۳۴۸ توسط بیمه ایران و برای شرکت ملی فرش ایران صادر گردید

وظایف بیمه گذاران در بیمه اعتبار
(وظایف بیمه گذاران در بیمه اعتبار)

وظایف بیمه گذاران در بیمه اعتبار

 1. قبل از اعطای اعتبار، سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل نمایند.
 2. از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نموده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه دارند.
 3. برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و تمام اعتبار گیرندگان آن بخش، تقاضای بیمه نماید . تقاضای بیمه گذار در صورتی پذیرفته میشود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از بیست و پنج مورد باشد.
 4. در مورد فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد ارزش موضوع مورد معامله را به صورت نقدی از اعتبار گیرنده دریافت نماید
 5. در قراردادهای گروهی فروش اقساطی تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از ۱۰ مورد باشد.
 6. در صورتی که اعتبارگیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نکند بیمه گذار موظف است با ارسال تذکر کتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید.
 7. در صورتی که اعتبار گیرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربوط را پرداخت نکند بیمه گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضای مدت مذکور، به صورت مکتوب و مستند به شرکت بیمه اعلام خسارت نماید.
 8. شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت میتواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه نماید. بیمه گذار موظف است تمام تضمینهای اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شرکت بیمه قرار دهد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نماید. شرکت بیمه موظف است پس از تامین مطالبات خود مابه التفاوت را به بیمه گذار مسترد کند.
 9. چنانچه به دلیل وقایعی نظیر جنگ ، شورش ، بحران اقتصادی ، بلایای طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل توجهی از اعتبار گیرندگان (به تشخیص شورای عالی بیمه) نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت نخواهد داشت.

فرانشیز بیمه اعتبار

حداکثر تعهد بیمه گر در مورد هر قسط معادل ۷۵ درصد مبلغ آن خواهد بود و جبران ۲۵ درصد بقیه بر عهده بیمه گذار میباشد

تبصره: در مواردی که سند ملکی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رهن بیمه گزار قرار گیرد سهم بیمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش است.

مدت بیمه نامه

مدت بیمه اعتبار یکسال است و اعتباراتی مشمول این بیمه نامه قرار میگیرد که دوره بازپرداخت آنها بیش ازپنج سال نباشد

سقف اعتبار هر مشتری

سقف پوشش بیمه برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقیقی پانصد میلیون ریال و برای هر یک اعتبار گیرندگان حقوقی سه میلیارد ریال خواهد بود.

حق بیمه بیمه اعتبار

حداقل نرخ حق بیمه این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپرداخت اعتبار به ترتیب زیر است:

الف: اعتبارهایی که برای تضمین آنها وثیقه اخذ شده یا مورد معامله در مالکیت بیمه گذار است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک دهم در هزار به حداقل نرخ اضافه می شود.

ب: اعتبارهایی که برای تضمین آنها چک و سفته اخذ شده است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است هفت و نیم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و چنانچه مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک و نیم در هزار به حداقل نرخ اضافه میشود

اهداف بیمه اعتبار
(اهداف بیمه اعتبار)

اهداف بیمه اعتبار

۱-حمایت از تولید کنندگان و ارایه کنندگان تسهیلات با کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ارایه شده

۲-حمایت از مصرف کنندگان با فراهم کردن امکان خرید کالاهای مورد نیازشان بصورت اقساط

۳-که منجر به افزایش گردش مالی و ایجاد رونق اقتصادی در جامعه خواهد شد

مدارک مورد نیاز برای اعلام نرخ و شرایط

 • نمونه قرارداد با مشتری
 • نحوه اعتبار سنجی مشتری
 • مدت بازپرداخت اقساط
 • میزان دریافت نقدی از مشتری
 • اساسنامه شرکت
 • نحوه وصول مطالبات
 • سابقه مطالبات سوخت شده
 • نوع و میزان وثایق دریافتی
 • درخواست کتبی

دیگر مقالات پیشنهادی ما