طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، جهت صدور بیمه شخص ثالث، نسخه کاغذی حذف شده و نسخه الکترونیکی بیمه نامه برای بیمه گزار ارسال می شود.

همکاری با ما

مشخصات


نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

نام پدر

کد ملی

ملیت

تلفن محل سکونت

تلفن همراه

نحوه آشنایی


آخرین مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی


آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تجربه کاری


تا چه میزان در امر فروش و بازاریابی تسلط دارید؟وآیا توان متقاعد کردن فردی را به خرید چیزی دارید؟