طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، جهت صدور بیمه شخص ثالث، نسخه کاغذی حذف شده و نسخه الکترونیکی بیمه نامه برای بیمه گزار ارسال می شود.
حق بیمه:
نحوه پرداخت:
طول مدت قرارداد:
سال تولد: