تمامی محصولات بیمه مستمری زیر نظر نماینده حقوقی بیمه ایران ،تنها بیمه دولتی کشور می باشد.