طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، جهت صدور بیمه شخص ثالث، نسخه کاغذی حذف شده و نسخه الکترونیکی بیمه نامه برای بیمه گزار ارسال می شود.

دانشنامه و مقالات

آخرین مقالات

BimeShoInsurance Online Shop021-57791111info@bimesho.com