طبق بخشنامه جدید بیمه مرکزی، جهت صدور بیمه شخص ثالث، نسخه کاغذی حذف شده و نسخه الکترونیکی بیمه نامه برای بیمه گزار ارسال می شود.
آتش سوزی
صاعقه
انفجار
سرقت کلی
گروه خودرو:
نوع خودرو:
مدل خودرو:
سال ساخت:
ارزش خودرو:
تخفیف عدم خسارت پوشش های اصلی
تخفیف عدم خسارت پوشش های اضافی
کاربری:
خرید نقدی:
خودرو صفر:
تخفیف بیمه شخص ثالث:
تخفیف بیمه شخص ثالث:
تخفیف حساب بلند مدت:
بیمه عمر: