بیمه درمان تکمیلی انفرادی

این نوع بیمه وظیفه جبران خسارت در صورت وقوع حادثه و پذیرش ریسک بیمه گذار است،پس شاید بتوان مهمترین بیمه رو بیمه درمان تکمیلی دانست که به سلامتی و بیماری مرتبط است.

بیمه درمان تکمیلی پوشش های زیادی برای انواع بیماری ها دارد و می توان در مواقع بسیاری که بیماری هایی به سراغمان می آید برای جبران هزینه های ناشی از بیماری از این بیمه استفاده کرد.

شماره همراه خود را وارد کنید و هدیه نقدی خرید بیمه درمان را به مبلغ 500.000 ریال را دریافت کنید

بهترین طرح بیمه درمان تکمیلی

SoundCloud Audio