پوشش های بیمه بدنه شامل چه مواردی نمی شود؟

بیمه بدنه

استثنائات پوشش های بیمه بدنه هر بیمه‌نامه‌ای لیستی از بایدها و نبایدهای مخصوص به خودش را دارد و در قسمت استثنائات بیمه‌نامه، با مواردی مواجه می‌شویم که در صورت وقوع، شرکت بیمه هیچ مسئولیتی بابت جبران خسارت‌های وارد شده به خودرو را نخواهد داشت.

ادامه مطلب