قانون بیمه بازنشستگی برای افراد با حق بیمه کمتر از ده سال تصویب شد

قانون بیمه بازنشستگی

قانون جدیدی توسط مجلس به تصویب رسیده‌است که به افراد با سابقه‌ی بیمه بیشتر از پنج‌‌سال و کمتر از ده‌سال اجازه می‌دهد تا از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و مستمری دریافت کنند.

ادامه مطلب