شرایط و نحوه دریافت خسارت بیمه تکمیلی در سال ۱۴۰۱

دریافت خسارت بیمه تکمیلی

برای دریافت خسارت بیمه تکمیلی باید به یک نکته توجه کنید. آن هم این است که مرکز درمانی موردنظرتان با شرکت بیمه قرارداد همکاری دارد یا خیر. هر کدام از شرکت‌های بیمه با لیستی مشخص از مراکز درمانی و آزمایشگاهی همکاری مستقیم دارند.

ادامه مطلب