خرید بیمه تکمیلی بدون داشتن بیمه درمان پایه

خرید بیمه تکمیلی

با داشتن بیمه درمان پایه و بیمه درمان تکمیلی، شما تنها بابت پرداخت سهم بیمه‌گذار و هزینه‌هایی که تحت‌پوشش خدمات بیمه پایه و بیمه تکمیلی قرار نمی‌گیرند، مسئول خواهید بود و مابقی هزینه‌ها توسط بیمه‌نامه‌های درمان‌تان پرداخت خواهد شد.

ادامه مطلب