بیمه عمر برای افراد معلول چه شرایطی دارد؟

بیمه عمر معلولین

بیمه عمر برای افراد معلول بحثی است که کمتر به آن پرداخته شده است. به‌هرحال، معلولین بخش مهمی از ساختار اجتماع را تشکیل می‌دهند و مانند هر عضو دیگری از اجتماع، حق برخورداری از بهترین امکانات را دارند.

ادامه مطلب