بیمه مسئولیت حرفه‌ ای مهندسین ناظر کدام است؟

Professional-liability-insurance-for-supervising-engineers

بیمه مسئولیت حرفه‌ ای مهندسین ناظر در قبال مالک، اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه معتهد بوده و به واسطه سهل‌انگاری یا قصور و یا هرگونه اشتباه حرفه‌ای فرد بیمه‌گذار آن هم در محل ملک یا در حین اجرای پروژه ساختمانی موردنظر، اگر خسارت بدنی و مالی را به مالک، اشخاص ثالث، کارگران پروژه و کارفرما وارد شود، بیمه‌‎گذار مسئول جبران آن خسارت مربوطه است که در نهایت شرکت بیمه‌گر پس از احراز مسئولیت شخص بیمه‌گذار نسبت به جبران خسارت بیمه مزبور اقدام می‌نماید.

Continue reading