شرایط خصوصی بیمه نامه بدنه اتومبیل

Body insurance

بیمه‌گزار محترم نظر به اینکه در رسیدگی و پرداخت خسارت، شرایط ذیل در نظر گرفته شده و اعمال می‌شود، ضمن اطلاع و ابلاغ موضوع خواهشمند است موارد ذکر شده را به‌ همراه شرایط عمومی بیمه‌نامه که به پیوست بیمه‌نامه تقدیم شده، به دقت مطالعه نموده و مدنظر قرار دهید:

درصورتی‌که ارزش وسیله‌ تقلیه مندرج در متن بیمه‌نامه (سرمایه بیمه‌نامه) کمتر از ارزش آن در روز وقوع حادثه بوده و بیمه‌نامه فاقد پوشش نوسانات قیمت بازار باشد یا پوشش خریداری شده تکافوی نوسان ایجاد شده نباشد، براساس مفاد ماده۱۰ قانون بیمه خسارت برمبنای قاعده نسبی سرمایه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مثال : اگر ارزش واقعی وسیله‌نقلیه در زمان حادثه (ارزش معاملاتی آن در بازار) ۱۰۰ واحد و سرمایه بیمه‌نامه ۷۵ واحد باشد، چنانچه خسارت وارد بر آن پس از وضع کسورات، ۴۰ واحد تعیین گردد، میزان خسارت قابل پرداخت به این شرح محاسبه خواهد شد:

خسارت قابل پرداخت ۳۰ واحد=(ارزش واقعی وسیله نقلیه در روز حادثه ۱۰۰ واحد / سرمایه بیمه‌نامه ۷۵ واحد) * خسارت تعیین شده ۴۰ واحد

۲) در خسارت‌های جزئی از کلیه لوازم تعویضی (به‌جز شیشه‌ها و شیشه چراغ‌ها) استهلاک کسر خواهد شد. استهلاک از ابتدای سال پنجم تولید وسیله‌نقلیه به بعد محاسبه شده و ضریب آن برای هر سال ۵% و حداکثر ۵۲% می‌باشد.

۳) خسارت باطری و لاستیک‌های چرخ موضوع بیمه دراثر هر یک از خطرات بیمه‌شده براساس پنجاه درصد قیمت نو و حداکثر تا ارزش بیمه‌شده آنها برآورد می‌گردد.

۴) فرانشیز بخشی از هر خسارت است که به شرح ذیل به عهده بیمه‌گزار می‌باشد.

الف) فرانشیز خسارت‌های جزئی ناشی از تصادف، تصادم و آتش‌سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه بدین شرح است مگر اینکه دربیمه‌نامه و در بند شرایط خصوصی به‌گونه ای دیگر توافق شده باشد: برای خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت و حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال – خسارت دوم به بعد ۲۰% مبلغ خسارت و حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱: در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل به‌صورت مستقل و یا تواماً علاوه بر موارد مذکور۱۰% به فرانشیزهای اعلام شده فوق‌الاشاره اضافه می‌‎گردد.

سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از ۳ سال باشد – سن راننده در زمان حادثه کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

تبصره ۲: در صورتی‌که راننده وسیله نقلیه بیمه‌شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد که بیمه‌گزار به وی رضایت نداده و ضمن معرفی وی حقوق ریکاوری خود را به شرکت واگذار نماید، فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی به ۵% مبلغ خسارت و حداقل ۲۵۰.۰۰۰ ریال تقلیل می‌یابد.

ب) فرانشیز خسارت‌های کلی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه ۱۰% مبلغ خسارت.

ج) فرانشیز خسارت‌های سرقت اعم از جزئی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت ۲۰% مبلغ خسارت.

د) چنانچه بیمه‌نامه‌ای برای مدت بیش از یک سال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد، فرانشیز هم به‌صورت سالانه اعمال خواهد شد، در غیر اینصورت تعداد خسارت‌ها در مدت اعتبار بیمه‌نامه، ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.

۵) اعتبار بیمه‌نامه منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است و چنانچه پرداخت حق بیمه به‌صورت قسطی باشد و بیمه‌گزار یک یا چند قسط از اقساط سررسیدشده حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید و اعتبار بیمه‌نامه را خاتمه یافته اعلام کند که براین اساس خسارتی که پس از تاریخ فسخ بیمه نامه رخ داده باشد، غیر قابل رسیدگی خواهد بود. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه قابل پرداخت تا تاریخ حادثه تسویه خواهد شد.

تبصره: درصورت تاخیر درواریزحق بیمه، بیمه‌گزار موظف به انجام همکاری لازم وآوردن خودرو جهت بازدید سلامت وسیله نقلیه توسط کارشناس شرکت بیمه وارایه گزارش بازدید مربوطه می‌باشد. لذا درصورت عدم انجام بازدید هرگونه خسارت احتمالی صرفا پس از احراز صحت حادثه و تعهد بیمه گر قابل جبران خواهد بود.

۶) در صورت وقوع حادثه ، اقساط باقی مانده حق بیمه تبدیل به حال گشته و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد. چنانچه به هر دلیلی اقساط از خسارت کسر نشده باشد بیمه‌گزار موظف است همچنان طبق شرایط مندرج در متن بیمه نامه نسبت به پرداخت اقساط در سررسیدهای معین اقدام نماید.

۷) هنگام کارشناسی خسارت چنانچه برای مواضع آسیب دیده لوازم تعویضی در نظر گرفته شود، بیمه گزار موظف به تحویل بازیافتی و داغی لوازم تعویضی می‌باشد.

۸) در خسارتهای کلی در صورت عدم تحویل لاشه، ارزش لاشه با نظر کارشناس ارزیاب خسارت از مبلغ خسارت برآورد شده کسر می‌گردد. در صورت قصد بیمه‌گزار بر تحویل لاشه به شرکت ، پرداخت خسارت منوط به انجام تشریفات اوراق و اسقاط خودرو توسط بیمه‌گزار، اخذ تاییدیه نقل و انتقال به نام شرکت بیمه و تحویل لاشه می باشد و با دریافت خسارت اعتبار بیمه‌نامه نیز خاتمه اعلام می‌گردد.

۹) با پرداخت هر خسارت جزیی، سرمایه بیمه‌نامه به میزان خسارت پرداختی کاهش می‌یابد لذا این بیمه‌نامه فارغ از مدت زمان تعهدات، تا سقف سرمایه بیمه‌شده اعتبار دارد و درصورت دریافت خسارت کلی یا دریافت چندین مرحله خسارت جزیی تا سقف سرمایه، بیمه‌نامه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره: چنانچه بیمه‌گزار تمایل به حفظ اعتبار بیمه‌نامه تا پایان مدت زمان آن را داشته باشد می‌تواند سرمایه بیمه‌نامه را پس از دریافت هر خسارت افزایش داده و با بروزرسانی تعهدات، سرمایه آن را تثبیت نماید.

۱۰) پس از دریافت هر خسارت، بیمه‌گزار موظف به انجام همکاری لازم وآوردن خودرو جهت بازدید سلامت وسیله نقلیه توسط کارشناس شرکت بیمه و ارائه گزارش بازدید مربوطه می‌باشد. چنانچه بیمه‌گزار بازدید سلامت انجام نداده باشد، در صورت وقوع حادثه احتمالی آتی، مواضع مشترک خسارت قبلی به تشخیص بیمه‌گر از خسارت جدید کسر خواهد شد.

۱۱) خسارت در وجه مالک مستند وسیله‌نقلیه و با ارائه مدارک مالکیت مستدل (شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق) پرداخت خواهد شد و امکان تسویه خسارت با غیر، به‌جز ذینفع معرفی شده در متن بیمه‌نامه یا وکیل قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی و معتبر، میسر نیست.

۱۲) برای رسیدگی و پرداخت هر نوع خسارت ارائه اسناد مثبته و گزارش مقامات ذیصلاح الزامیست و بیمه‌گزار موظف است قبل از هرگونه تعمیر و بازسازی خودرو ضمن اعلام خسارت ظرف مدت پنج روز وسیله نقلیه خسارت دیده را حتماً به رؤیت کارشناس شرکت بیمه یا بیمه‌گر برساند.

۱۳) تمامی مکاتبات و تماس‌های بیمه‌گر با آدرس و شماره تماس بیمه‌گزار مندرج در بیمه‌نامه صورت خواهد پذیرفت، مگر در صورت اعلام کتبی بیمه‌گزار مبنی بر تغییر آدرس یا شماره تماس به شرکت بیمه (واحد صدور بیمه‌نامه).

۱۴) با توافق طرفین هر گونه دعوی بیمه‌گذار و ذینفعان علیه بیمه‌گر باید ظرف ۲ سال از زمان وقوع حادثه طرح گردد و بیمه‌گذار حق طرح دعوی و مراجعه به محاکم و سایر مراجع بعد از گذشت ۲ سال از زمان وقوع حادثه را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۱۵) درصورت عدم تایید اصالت هر یک از ارکان اصلی خودرو از نظر پلیس راهور ناجا، بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت خسارت‌های جزئی و کلی نداشته و حق اعتراض بیمه‌گزار در مراجع قضایی از وی سلب می‌گردد.

ادامه فصول شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

General conditions of car body insurance 2

فصول شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

 

فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

ماده ۱۵: فسخ قرارداد بیمه: مواردی که بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید:

الف) فسخ از طرف بیمه گر:

درصورتی‌که بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.

درصورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.

چنانچه بیمه گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

ب) موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار:

در صورتی‌که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گرحاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.

در صورتی‌که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره : در صورتی‌که بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ قرارداد باشد بیمه‌گرحق بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقی‌مانده حق بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.

ماده۱۶: انفساخ قرارداد بیمه: در صورتی‌که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست از بین برود، بیمه‌نامه منفسخ می‌گردد.

ماده۱۷: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه: چنانچه بیمه‌گذار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه‌نامه را فسخ کنند باید مراتب را به‌طور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می‌شود و در صورت فسخ قرارداد بیمه ازطرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمه (به‌جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به‌صورت روز شمار محاسبه و باقی‌مانده به بیمه‌گذارمسترد می‌گردد.

تبصره : در صورتی‌که ذینفع بیمه‌نامه شخص دیگری غیراز بیمه‌گذار باشد فسخ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می‌باشد؛ در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، مراتب باید علاوه بر بیمه‌گذار بطور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالکیت وسیله‌نقلیه بیمه‌شده: در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحا قانونی، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقی‌مانده بیمه‌نامه خود را مسترد نماید؛ درصورت عدم فسخ بیمه نامه، چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گرعمل نماید، تعهدات بیمه‌گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

تبصره : چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه‌ای باشد که به بیمه‌گراعلام نشده است، بیمه‌گر هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران خسارت‌های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

فصل ششم : نحوه تعیین و پرداخت خسارت

ماده ۱۹: نحوه تعیین مقدار خسارت : مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود. درصورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد.

الف) خسارت کلی: موضوع بیمه موقعی به‌کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود یا به‌علت حوادث مشمول بیمه به‌نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت‌های خسارت‌دیده آن با احتساب هزینه‌های نجات از ۷۵ درصد قیمت آن در روزحادثه بیشترباشد.

تبصره ۱: در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه‌شده خواهد بود. از خسارت کلی، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می‌شود، مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.

تبصره ۲: ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه‌گر تعیین می‌شود، در صورت عدم موافقت بیمه‌گذار با ارزش تعیین‌شده، بیمه‌گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه‌های متعارف نجات وحمل پرداخت خواهند نمود.

تبصره ۳: با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می‌یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یکسال باشد، حق بیمه سال‌های بعد به بیمه‌گذار مسترد می‌شود.

تبصره ۴: قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه، سند مالکیت وسیله‌نقلیه بیمه‌شده باید به بیمه‌گر منتقل شود.

تبصره ۵: چنانچه تا یکسال پس از پرداخت خسارت وسیله‌نقلیه سرقت‌شده و انتقال مالکیت آن به بیمه‌گر، وسیله‌نقلیه مذکور پیدا شود، بیمه‌گر موظف است آن را با رعایت آئین‌نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه‌گذار ازمبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید.‌

ب) خسارت جزئی: خسارت‌هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می‌شود. ملاک تعیین خسارت جزئی، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به‌جز شیشه‌ها و شیشه چراغ‌ها) از شروع سال پنجم تولید وسیله‌نقلیه به بعد برای هرسال ۵% و حداکثر ۲۵% خواهد بود.

ماده ۲۰: مهلت و نحوه پرداخت خسارت : بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رای داور مرضی الطرفین ، هیئت داوری یادادگاه (موضوع ماده ۲۲) خسارت را پرداخت کند. این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه ۶۰ روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه‌گر شروع و پس از سپری‌شدن این مدت درصورت پیدا نشدن موضوع بیمه خسارت وارده به‌موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: بیمه‌گر می‌تواند به‌جای پرداخت نقدی خسارت موضوع بیمه را درمدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله‌نقلیه مشابهی را درعوض آن به تملک بیمه‌گذار درآورد؛ در هر حال فرانشیز و استهلاک به‌عهده بیمه‌گذار خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی‌که مبلغ بیمه‌شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.‌

فصل هفتم : سایر مقررات

ماده ۲۱: بیمه مضاعف: اگر وسیله نقیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدونقصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور دراین قرارداد بیمه شده باشد، درصورت وقوع خطرهای تحت پوشش، بیمه‌گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه‌گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلا تمام خسارت با استفاده سایر بیمه‌نامه‌ها جبران شده باشد، بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه‌گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه‌گرها جبران‌شده باشد بیمه‌گر موظف است بر اساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه‌نامه‌ها، خسارت را جبران نماید.

ماده ۲۲: ارجاع به داوری : طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تاحد امکان از طریق مذاکره حل وفصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل‌وفصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به‌ دادگاه موضوع را حل‌وفصل کنند . در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد میتوانند یک نفرداور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به‌صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند. داوران منتخب، داورسومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آرا اقدام به صدور رای داوری‌ می‌کنند. درصورتی‌که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هریک از طرفین قرارداد می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هریک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخاب خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۲۳: مهلت اقامه دعوی: هرگونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دوسال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می‌تواند یک‌دفعه توسط هریک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان به‌مدت باقی‌مانده مرور زمان یکسال اضافه خواهد شد.

ماده ۲۴: قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه: پوشش‌های این قرارداد شامل خسارت‌هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است.

شرایط مخصوص بیمه‌های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل

سرقت در جا قطعات و لوازم اتومبیل:

در صورت سرقت در جا قطعات ولوازم اتومبیل (به‌شرح مذکور در بیمه نامه) حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم یاقیمت روز آنها (هرکدام کمتر باشد) است.

در مورد لاستیک چرخ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت ۵۰% ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آن‌که مبلغ بیمه‌شده از این میزان کمتر باشد که در این صورت ملاک محاسبه خسارت مبلغ بیمه شده می‌باشد.

از مبلغ خسارتی که براساس بند ابتدایی تعیین می‌شود ۲۰% به‌عنوان فرانشیز کسر می‌گردد.

خسارت ناشی از دزدی قطعات و لوازم مذکور در بیمه‌نامه برای هر یک از قطعات و لوازم فقط یک‌بار قابل پرداخت است، مگر اینکه با موافقت بیمه‌گر و ضمن رعایت جوانب امر با دریافت حق بیمه مجدد پوشش بیمه قطعات و لوازم جایگزین شده پذیرفته شود.

پس از وقوع هر خسارت بیمه‌گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را از شمول بیمه‌نامه حذف نماید.

درصورت سرقت درجای قطعات و لوازم اتومبیل، بیمه‌گذار موظف است مدارک مثبته و ازجمله گزارش مقام‌های انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه‌گر ارائه نماید.

در صورتی‌که دزدی قطعات و لوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت شرایط بیمه‌نامه بدنه حاکم خواهد بود.

مشخصات و قیمت وسایل اضافی موضوع پوشش فوق باید به پیشنهاد بیمه‌گذار و در برگ پیشنهاد بیمه نوشته شود و مورد تائید کارشناس منتخب بیمه‌گر قرار گیرد. ارزش آنچه تحت اینعنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از ۲۰% ارزش وسیله‌نقلیه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

غرامت عدم استفاده از وسیله‌نقلیه در ایام تعمیرات:

غرامت عدم امکان استفاده از اتومبیل ( به‌علت آسیب دیدگی و توقف مفید در تعمیرگاه ) حداکثر ۳۰ روز است که درهرحال سه روز آن بعنوان فرانشیز کسر خواهد شد. غرامت قابل پرداختروزانه بمیزان یک درهزار (۱۰۰۰/۱) ارزش مورد بیمه و حداکثر تاسقف هفتصد هزار ریال (۰۰۰ر۷۰۰ریال) می‌باشد مشروط براین‌که جمع کل غرامت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل، از۲۰% مبلغ کل خسارت برآورد شده تجاوز ننماید .

تبصره : منظور از توقف مفید در تعمیرگاه مدت زمانی است که از شروع عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان و تکمیل تعمیر صرف خواهد شد بدیهی است طول مدت ایام لازم برای تعمیرات توسط کارشناس شرکت تعیین خواهد شد.

شکست شیشه وسیله‌نقلیه به‌تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه‌گر:

در صورت شکست شیشه، مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر ده درصد به عنوان فرانشیز خواهد بود، مشروط براینکه وسیله نقلیه به قیمت روز بازار بیمه شده باشد.

در صورتی‌که شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه‌نامه بدنه درپرداخت خسارت حاکم خواهد بود.

افزایش ارزش وسیله‌نقلیه مورد بیمه به‌علت نوسان قیمت : افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسان قیمت، مشروط براین‌که وسیله‌نقلیه هنگام صدوربیمه نامه، به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد‌، می‌تواند برمبنای میزان پوشش خریداری شده حداکثرتا سقف ۱۰۰% در طول مدت قرارداد لحاظ گردد.

توضیح اضافه

هریک از پوشش‌های مورد اشاره در این مقاله از سایت بیمه‌شو به شرطی در تعهد بیمه‌گر می‌باشد که در بیمه‌نامه بدنه صراحتاً به هریک ازآنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و دربیمه‌نامه قید شده باشد.

بیمه چیست؟

بیمه

در واقع بیمه، قراردادی است که در شکل یک بیمه نامه عقد و نمایان می‌شود و در آن یک فرد یا نهاد تحت عنوان بیمه ‌گذار از یک شرکت بیمه به عنوان بیمه ‌گر، خدمت بیمه دریافت می‌کنند. بیمه‌ گر مزبور در قبال مبلغی که تحت عنوان حق بیمه دریافت می‌کند، وظیفه حمایت مالی یا بازپرداخت در برابر خسارت به بیمه ‌گذار را برعهده دارد.

Continue reading