میزان طلب ارزی اتکایی امین از یک شرکت بیمه‌ای خارجی چقدر است؟

بیمه اتکایی امین

میزان طلب ارزی اتکایی امین از یک شرکت بیمه‌ای خارجی چقدر است؟

تسویه مبلغ ۱۴۷ میلیارد ریال طلب ارزی شرکت بیمه اتکایی امین از یک شرکت بیمه خارجی به نتیجه نهایی نرسیده است.

گفته می شود که اقدامات انجام شده برای تسویه مبلغ ۵۳۷ میلیارد ریال بدهی ارزی شرکت بیمه اتکایی امین به شرکت های بیمه خارجی نیز هنوز به نتیجه‌ای نرسیده.

این گزارش می افزاید که موارد مذکور مربوط به سال‌های قبل شرکت بیمه اتکایی امین است که به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال وجود بین المللی هنوز به نتیجه نرسیده است.