راهنمای خسارت بیمه عمر بیمه ایران در صورت فوت بیمه شده

راهنمای خسارت بیمه عمر بیمه ایران در صورت فوت بیمه شده

در صورت فوت بیمه شده بیمه عمر چه باید کرد؟

  1. مراتب حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برسد
  2. مدارک زیر تهیه و به بیمه گر تحویل داده شود
  3. گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال
  4. تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شده
  5. گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد . در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارایه گردد .
  6. در صورتی که فوت به علت حادثه باشد . گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تهیه شده باشد
  7. گواهی انحصار وراثت در صورتیکه استفاده کننده در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد

در صورت حیات بیمه شده بیمه عمر در پایان مدت بیمه

برای دریافت سرمایه بیمه عمر ذینفع بیمه نامه در تاریخ سررسید بیمه نامه با در دست داشتن اصل کارت ملی و بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه کند