در صورت گم شدن بیمه شخص ثالث چه کنیم؟

بیمه شخص ثالث

تصور کنید که بیمه‌نامه شخص ثالث‌تان را گم کرده‌اید. همان بیمه‌نامه‌ی اجباری و مهمی که بدون داشتنش، به هیچ‌عنوان اجازه‌ی رانندگی ندارید و نه‌تنها جریمه می‌شوید؛ بلکه پلیس می‌تواند ماشین‌تان را راهی پارکینگ کند.

ادامه مطلب

ادامه فصول شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

General conditions of car body insurance 2

فصول شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل

 

فصل پنجم : فسخ و انفساخ قرارداد بیمه

ماده ۱۵: فسخ قرارداد بیمه: مواردی که بیمه‌گر یا بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید:

الف) فسخ از طرف بیمه گر:

درصورتی‌که بیمه‌گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.

درصورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.

چنانچه بیمه گذار سهواً از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

ب) موارد فسخ از طرف بیمه‌گذار:

در صورتی‌که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه‌گرحاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.

در صورتی‌که فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره : در صورتی‌که بیمه‌گذار بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ قرارداد باشد بیمه‌گرحق بیمه مدت اعتبار بیمه‌نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقی‌مانده حق بیمه را به بیمه‌گذار پرداخت می‌کند.

ماده۱۶: انفساخ قرارداد بیمه: در صورتی‌که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست از بین برود، بیمه‌نامه منفسخ می‌گردد.

ماده۱۷: نحوه اعلام فسخ و برگشت حق بیمه: چنانچه بیمه‌گذار یا بیمه‌گر بخواهند بیمه‌نامه را فسخ کنند باید مراتب را به‌طور کتبی و رسمی به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ در تمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع می‌شود و در صورت فسخ قرارداد بیمه ازطرف بیمه‌گر یا بیمه‌گذار یا انفساخ قرارداد بیمه، حق بیمه مدت اعتبار بیمه (به‌جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به‌صورت روز شمار محاسبه و باقی‌مانده به بیمه‌گذارمسترد می‌گردد.

تبصره : در صورتی‌که ذینفع بیمه‌نامه شخص دیگری غیراز بیمه‌گذار باشد فسخ بیمه‌نامه توسط بیمه‌گذار مستلزم کسب موافقت ذینفع می‌باشد؛ در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، مراتب باید علاوه بر بیمه‌گذار بطور کتبی به اطلاع ذینفع نیز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالکیت وسیله‌نقلیه بیمه‌شده: در صورت انتقال مالکیت موضوع بیمه به هر یک از انحا قانونی، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ و حق بیمه مدت باقی‌مانده بیمه‌نامه خود را مسترد نماید؛ درصورت عدم فسخ بیمه نامه، چنانچه مالک جدید به تعهدات بیمه‌گذار در مقابل بیمه‌گرعمل نماید، تعهدات بیمه‌گر در قبال مالک جدید ادامه خواهد یافت.

تبصره : چنانچه انتقال مالکیت موضوع بیمه پس از وقوع حادثه‌ای باشد که به بیمه‌گراعلام نشده است، بیمه‌گر هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران خسارت‌های وارده در مقابل مالک جدید نخواهد داشت.

فصل ششم : نحوه تعیین و پرداخت خسارت

ماده ۱۹: نحوه تعیین مقدار خسارت : مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بیمه گر به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود. درصورت عدم توافق در مورد میزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد.

الف) خسارت کلی: موضوع بیمه موقعی به‌کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود یا به‌علت حوادث مشمول بیمه به‌نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه‌های تعمیر و تعویض قسمت‌های خسارت‌دیده آن با احتساب هزینه‌های نجات از ۷۵ درصد قیمت آن در روزحادثه بیشترباشد.

تبصره ۱: در خسارت کلی ملاک محاسبه و تصفیه خسارت، ارزش معاملاتی موضوع بیمه در روز حادثه و حداکثر تا مبلغ بیمه‌شده خواهد بود. از خسارت کلی، ارزش بازیافتی احتمالی و کسورات مقرر کسر و هزینه متعارف نجات و حمل تا حد مقرر به آن اضافه می‌شود، مشروط بر اینکه از کل مبلغ بیمه بیشتر نشود.

تبصره ۲: ارزش بازیافتی موضوع بیمه توسط بیمه‌گر تعیین می‌شود، در صورت عدم موافقت بیمه‌گذار با ارزش تعیین‌شده، بیمه‌گر پس از تملک موضوع بیمه و انتقال سند، خسارت را با کسر فرانشیز و سایر کسورات و اضافه نمودن هزینه‌های متعارف نجات وحمل پرداخت خواهند نمود.

تبصره ۳: با پرداخت خسارت کلی، قرارداد بیمه خاتمه می‌یابد و چنانچه مدت قرارداد بیمه بیش از یکسال باشد، حق بیمه سال‌های بعد به بیمه‌گذار مسترد می‌شود.

تبصره ۴: قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت کلی موضوع بیمه، سند مالکیت وسیله‌نقلیه بیمه‌شده باید به بیمه‌گر منتقل شود.

تبصره ۵: چنانچه تا یکسال پس از پرداخت خسارت وسیله‌نقلیه سرقت‌شده و انتقال مالکیت آن به بیمه‌گر، وسیله‌نقلیه مذکور پیدا شود، بیمه‌گر موظف است آن را با رعایت آئین‌نامه بازیافت خسارت مصوب شورای عالی بیمه به فروش رساند و سهم بیمه‌گذار ازمبلغ بازیافتی را با توجه به درصدی که از خسارت پرداختی کسر کرده است به وی پرداخت نماید.‌

ب) خسارت جزئی: خسارت‌هایی که مشمول تعریف مندرج در بند الف فوق نیست خسارت جزئی تلقی می‌شود. ملاک تعیین خسارت جزئی، هزینه تعمیر شامل دستمزد عادله و قیمت روز لوازم تعویضی پس از کسر استهلاک و فرانشیز و اضافه نمودن هزینه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. میزان استهلاک برای قطعات تعویضی (به‌جز شیشه‌ها و شیشه چراغ‌ها) از شروع سال پنجم تولید وسیله‌نقلیه به بعد برای هرسال ۵% و حداکثر ۲۵% خواهد بود.

ماده ۲۰: مهلت و نحوه پرداخت خسارت : بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز بعد از تکمیل مدارک و توافق طرفین در خصوص میزان آن یا اعلام رای داور مرضی الطرفین ، هیئت داوری یادادگاه (موضوع ماده ۲۲) خسارت را پرداخت کند. این مدت برای پرداخت خسارت سرقت موضوع بیمه ۶۰ روز است که از تاریخ اعلام خسارت به بیمه‌گر شروع و پس از سپری‌شدن این مدت درصورت پیدا نشدن موضوع بیمه خسارت وارده به‌موجب شرایط این بیمه نامه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: بیمه‌گر می‌تواند به‌جای پرداخت نقدی خسارت موضوع بیمه را درمدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست تعمیر کند یا وسیله‌نقلیه مشابهی را درعوض آن به تملک بیمه‌گذار درآورد؛ در هر حال فرانشیز و استهلاک به‌عهده بیمه‌گذار خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی‌که مبلغ بیمه‌شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه‌شده با قیمت واقعی آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.‌

فصل هفتم : سایر مقررات

ماده ۲۱: بیمه مضاعف: اگر وسیله نقیه موضوع این بیمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدونقصد تقلب به موجب بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگری در مقابل تمام یا بخشی از خطرات مذکور دراین قرارداد بیمه شده باشد، درصورت وقوع خطرهای تحت پوشش، بیمه‌گر موظف است خسارت را جبران و سپس برای دریافت سهم بقیه بیمه‌گرها به آنان مراجعه نماید. چنانچه قبلا تمام خسارت با استفاده سایر بیمه‌نامه‌ها جبران شده باشد، بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارت در قبال بیمه‌گذار نخواهد داشت ولی اگر بخشی از خسارت توسط سایر بیمه‌گرها جبران‌شده باشد بیمه‌گر موظف است بر اساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بیمه‌نامه‌ها، خسارت را جبران نماید.

ماده ۲۲: ارجاع به داوری : طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تاحد امکان از طریق مذاکره حل وفصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل‌وفصل نشد می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به‌ دادگاه موضوع را حل‌وفصل کنند . در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد میتوانند یک نفرداور مرضی الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به‌صورت کتبی به طرف دیگر معرفی می‌کند. داوران منتخب، داورسومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اکثریت آرا اقدام به صدور رای داوری‌ می‌کنند. درصورتی‌که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هریک از طرفین قرارداد می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هریک از طرفین حق‌الزحمه داور انتخاب خود را می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۲۳: مهلت اقامه دعوی: هرگونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداکثر ظرف مدت دوسال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان می‌تواند یک‌دفعه توسط هریک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان به‌مدت باقی‌مانده مرور زمان یکسال اضافه خواهد شد.

ماده ۲۴: قلمرو جغرافیایی پوشش قرارداد بیمه: پوشش‌های این قرارداد شامل خسارت‌هایی است که در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شود و تعمیم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است.

شرایط مخصوص بیمه‌های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل

سرقت در جا قطعات و لوازم اتومبیل:

در صورت سرقت در جا قطعات ولوازم اتومبیل (به‌شرح مذکور در بیمه نامه) حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم یاقیمت روز آنها (هرکدام کمتر باشد) است.

در مورد لاستیک چرخ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت ۵۰% ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آن‌که مبلغ بیمه‌شده از این میزان کمتر باشد که در این صورت ملاک محاسبه خسارت مبلغ بیمه شده می‌باشد.

از مبلغ خسارتی که براساس بند ابتدایی تعیین می‌شود ۲۰% به‌عنوان فرانشیز کسر می‌گردد.

خسارت ناشی از دزدی قطعات و لوازم مذکور در بیمه‌نامه برای هر یک از قطعات و لوازم فقط یک‌بار قابل پرداخت است، مگر اینکه با موافقت بیمه‌گر و ضمن رعایت جوانب امر با دریافت حق بیمه مجدد پوشش بیمه قطعات و لوازم جایگزین شده پذیرفته شود.

پس از وقوع هر خسارت بیمه‌گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را از شمول بیمه‌نامه حذف نماید.

درصورت سرقت درجای قطعات و لوازم اتومبیل، بیمه‌گذار موظف است مدارک مثبته و ازجمله گزارش مقام‌های انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه‌گر ارائه نماید.

در صورتی‌که دزدی قطعات و لوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت شرایط بیمه‌نامه بدنه حاکم خواهد بود.

مشخصات و قیمت وسایل اضافی موضوع پوشش فوق باید به پیشنهاد بیمه‌گذار و در برگ پیشنهاد بیمه نوشته شود و مورد تائید کارشناس منتخب بیمه‌گر قرار گیرد. ارزش آنچه تحت اینعنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از ۲۰% ارزش وسیله‌نقلیه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

غرامت عدم استفاده از وسیله‌نقلیه در ایام تعمیرات:

غرامت عدم امکان استفاده از اتومبیل ( به‌علت آسیب دیدگی و توقف مفید در تعمیرگاه ) حداکثر ۳۰ روز است که درهرحال سه روز آن بعنوان فرانشیز کسر خواهد شد. غرامت قابل پرداختروزانه بمیزان یک درهزار (۱۰۰۰/۱) ارزش مورد بیمه و حداکثر تاسقف هفتصد هزار ریال (۰۰۰ر۷۰۰ریال) می‌باشد مشروط براین‌که جمع کل غرامت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل، از۲۰% مبلغ کل خسارت برآورد شده تجاوز ننماید .

تبصره : منظور از توقف مفید در تعمیرگاه مدت زمانی است که از شروع عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان و تکمیل تعمیر صرف خواهد شد بدیهی است طول مدت ایام لازم برای تعمیرات توسط کارشناس شرکت تعیین خواهد شد.

شکست شیشه وسیله‌نقلیه به‌تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه‌گر:

در صورت شکست شیشه، مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر ده درصد به عنوان فرانشیز خواهد بود، مشروط براینکه وسیله نقلیه به قیمت روز بازار بیمه شده باشد.

در صورتی‌که شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه‌نامه بدنه درپرداخت خسارت حاکم خواهد بود.

افزایش ارزش وسیله‌نقلیه مورد بیمه به‌علت نوسان قیمت : افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسان قیمت، مشروط براین‌که وسیله‌نقلیه هنگام صدوربیمه نامه، به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد‌، می‌تواند برمبنای میزان پوشش خریداری شده حداکثرتا سقف ۱۰۰% در طول مدت قرارداد لحاظ گردد.

توضیح اضافه

هریک از پوشش‌های مورد اشاره در این مقاله از سایت بیمه‌شو به شرطی در تعهد بیمه‌گر می‌باشد که در بیمه‌نامه بدنه صراحتاً به هریک ازآنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و دربیمه‌نامه قید شده باشد.

پوشش سرقت درجای قطعات با پوشش سرقت کلی چه تفاوتی باهم دارند

پوشش سرقت درجای قطعات با پوشش سرقت کلی چه تفاوتی باهم دارند

پوشش سرقت درجای قطعات با پوشش سرقت کلی چه تفاوتی باهم دارند ؟

زمانی که شما اقدام به خرید بیمه بدنه می نمایید در قبال اینکه حق بیمه تان را پرداخت می کنید. ، می توانید در صورت آسیب دیدن اتومبیل خود از شرکت بیمه مورد نظر خسارت دریافت نمایید. به طور کلی شما باید بدانید سرقت اتومبیل به دو دسته تقسیم می شود یکی از آنها جزئی و دیگری کلی می باشد. هر یک از این سرقت ها که برای ماشین شما رخ دهد شرایط خاص و منحصر به را دارد و شما باید با این شرایط آشنایی داشته باشید. هر زمانی که شما از طریق خرید آنلاین بیمه اقدام به خرید بیمه ثالث و خرید بیمه بدنه نمایید می توانید اطلاعات تان را در مورد این دو سرقت افزایش دهید. با این وجود در ادامه توضیحات بیشتری را در این مورد بیان می کنیم تا اطلاعات شما افزایش پیدا کند.

خرید بیمه بدنه و پرداخت خسارت در سرقت جزئی و کلی به چه نحوی است ؟

اگر لوازم خودروی شما به صورت جزئی مانند رینگ، رادیو پخش، سیستم صوتی و لاستیک به سرقت برده شود شما می توانید گزارش سرقت را به نیروی انتظامی ارائه دهید. در واقع باید بدانید از درون تجهیزات خودرو اگر وسیله ای به سرقت برده شود آن سرقت جزئی به شمار می رود. ولی اگر خودرو را به صورت کلی از محل توقف به سرقت ببرند آن را سرقت کلی می نامند. زمانی که ماشین به سرقت برده می شود آن را به محل نامعلومی می برند و بیمه می تواند خسارت شما را پرداخت کند. دقت داشته باشید زمانی که می خواهید خرید بیمه بدنه ماشین خود را انجام دهید باید برای پرداخت خسارت سرقت جزئی هزینه بیشتری را به شرکت بیمه ارائه دهید. اقداماتی که شما باید بعد از سرقت جزئی و کلی خودروی خود انجام دهید عبارت می باشد از :

در تصادفات صحنه بهم خورده چگونه از بیمه بدنه خسارت بگیریم ؟؟؟

۱. گزارش دادن به پلیس :

یکی از مهمترین و اصلی ترین اقداماتی که باید انجام دهید این است که با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید و برای اینکه صورت جلسه را تنظیم نماید به او اطلاع دهید چه سرقتی رخ داده است. گزارشی که پلیس یادداشت می کند بسیار اهمیت دهد و شکرت بیمه شما که خرید بیمه بدنه خودرو را از آن انجام داده اید به این مورد توجه زیادی نشان می دهد و گزارش پلیس را یکی از مهمترین مدارک به شمار می آورد.

۲. حضور خودتان در کلانتری :

شما به عنوان فردی که خودروی تان به سرقت برده شده است و یا تجهیزات درونی آن دزدیده شده باید خودتان به کلانتری مراجعه کنید. گزارش پلیس را باید با اطلاعاتی که ارائه می دهید تکمیل نمایید و پلیس در گزارشی که می خواهید به شرکت بیمه آن را ارسال کنید تمامی موارد را ذکر می کند. حضور شما در کلانتری به دلیل تکمیل کردن گزارش نمی باشد، بلکه باید شکایت خود را هم اعلام نمایید. بعد از اینکه پرونده شما تکمیل شود پلیس آن را به دایره مرکزی ارسال می کند تا پیگیری های دیگر روی پرونده انجام شود.

۳. ثبت شماره پلاک :

زمانی که شما اقدام به خرید بیمه بدنه برای خودروی خود می کند کارشناسان به شما اعلام خواهند کرد که در صورت سرقت جزئی و یا کلی باید پلاک خودروی خود را در لیست سیاه پلیس وارد کنید. لیست سیاه پلیس دارای اطلاعات محرمانه ای می باشد که به وسیله آن اطلاعات می تواند سارق را پیدا کند. شما باید هر اطلاعاتی که مربوط به ماشین تان می باشد را به پلیس گزارش دهید تا قضیه را به صورت جدی تر دنبال کند و در واقع هرچه که اطلاعات پلیس بیشتر باشد راحت تر می تواند ماشین شما را پیدا کند.

عوامل موثر بر حق بیمه بدنه انواع خودرو

۴. تشکیل پرونده در شرکت بیمه :

شما در صورتی که اقدام به خرید بیمه بدنه برای خودروی خود کرده باشید، باید سرقت جزئی و کلی اتومبیل تان را به شرکت بیمه مورد نظرتان اعلام کنید. پرونده ای که در این شرکت بیمه تشکیل می دهید بسیار مهم است و باید به محتوای پرونده تشکیل شده خود دقت بسیار زیادی داشته باشید. اگر سرقت اتومبیل شما به صورت جزئی و یا کلی باشد بیمه خسارت آن را پرداخت می کند. البته که باید دقت بسیاری داشته باشید که بیمه خسارت جزئی را تنها در صورتی که تحت پوشش آن باشید پرداخت می نماید. برای اینکه شما بتوانید خسارت سرقت جزئی را دریافت نمایید باید به بیمه هزینه ای را به صورت جداگانه پرداخت کنید تا شما را تحت پوشش این بیمه قرار دهد.

خرید بیمه بدنه و ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت بابت سرقت :

شما به همان شرکت بیمه ای که خرید بیمه بدنه و یا خرید بیمه ثالث خودروی خود را انجام داده اید باید مدارکی را برای دریافت خسارت از سرقت تان ارائه دهید. شرکت بیمه بعد از اینکه مدارک شما را مورد بررسی قرار دهد تصمیم می گیرد آیا باید به شما خسارتی را پرداخت کند و یا نکند. به طور کلی دقت داشته باشید که تمامی مدارک را باید ارائه دهید، در غیر این صورت شما اگر اقدام به خرید بیمه بدنه هم کرده باشید نمی توانید آن را دریافت کنید. برخی از مهمترین این مدارک عبارت می باشد از :

کارت طلایی بهتر است یا بیمه بدنه ؟؟؟

  1. صورت جلسه ای که پلیس تههی کرده است را باید به طور کامل ارائه دهید، در واقع این مدرک بسیار مهم است و شما هم حتما باید آن را ارائه دهید.
  2. کپی و همچننی اصل بیمه های بدنه و ثالث خودروی خود را باید به شرکت تحویل دهید.
  3. در صورتی که خودروی خود را به صورت اقساطی خریداری کرده اید باید معرفی نامه های شرکت های لیزینگ را هم ارائه دهید.
  4. اصل تصاویری را که مربوط به مالکیت وسیله نقلیه می باشد را باید ارائه دهید.
  5. مدارک شناسایی بیمه گذار از جمله مهمترین مدارکی می باشد که باید تحویل بیمه داده شود.
  6. گزارش مقام های نیروی انتظامی را باید به صورت کتبی ارائه دهید.
  7. در صورتی که سرقت جزئی باشد باید فاکتور لوازمی که به سرقت برده شده است را هم ارائه دهید تا بیمه خسارت آنها را پرداخت کند.

کدام شرکت های بیمه بهتر و سریعتر خسارت پرداخت می کنند

پرداخت خسارت

کدام شرکت های بیمه بهتر و سریعتر خسارت پرداخت می کنند

بیمه از جمله مهم ترین جنبه های زندگی انسان ها در قرن بیست ویکم است. چه بسا بدون آن زندگیمان پر از استرس باشد و نتوانیم قدم از قدم برداریم. ممکن است با خودروی خود تصادف کنیم، یا ممکن است به علت بی احتیاطی یکی از همسایه ها کل آپارتمانمان آتش بگیرد یا حتی ممکن است در حین کار دچار حادثه شده و متحمل سختی های فراوان شویم. با وجود کمی کمی از نگرانی ها ما کاسته می شود. بیمه در واقع در صدد است تا بخشی از خساراتی که به ما وارد شده است را برطرف کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بیمه یکی از مهم ترین معیارهایی است که رفاه و آسایش جامعه با آن سنجیده می شود.

در ایران شرکت های بیمه های بسیار متنوعی وجود دارند که هر کدام شرایط و ضوابط خود را داشته و ادعا دارند در زمینه کار خود حرفه ای عمل می کنند. در این نوشتاری ابتدا نگاهی خواهیم انداخت به انواع و اقسام شرکت های بیمه ای در ایران و سپس به این موضوع خواهیم پرداخت که کدام یک از این شرکت ها در ایران موفق تر بوده اند. در این نوشتار سه فاکتور سادگی و سهولت پرداخت خسارت، رضایت از مبلغ خسارت دریافتی و رسیدگی به شکایات را در نظر گرفته و شرکت بیمه ایران را معرفی می کنیم.

شرکت های بیمه ای در ایران

بطور کلی حدود ۳۰ شرکت بزرگ بیمه ای در ایران در حال فعالیت هستند. برخی از آن ها ناآشنا و برخی کم تر شناخته شده است. امروز با اتکا به فناوری های جمع آوری اطلاعات به سادگی می توان عملکرد این سازمان های بیمه ای را با هم مقایسه کرد. در این مقایسات شاخص های زیادی مدنظر قرار می گیرد. از جمله مهم ترین شاخص ها، می توان به شاخص های مربوط به پرداخت خسارت اشاره کرد. این شاخص ها خود به سه دسته ی رسیدگی به شکایات، رضایت از مبلغ خسارت دریافتی و هم چنین سادگی و سهولت پرداخت خسارت گروه بندی می شوند.

مطلب مرتبط :بهترین بیمه بدنه خودرو کدام است ؟

پرداخت خسارت
(پرداخت خسارت)

سادگی و سهولت پرداخت خسارت

این شاخص از جمله مهم ترین عوامل راضی کننده ی مشتریان است. این شاخص بطور ساده روی این موضوع تأکید دارد که مراکز پاسخگویی اولاً به تعداد مناسب در مکان های مختلف شهری حضور داشته باشند و دوماً روند اداری طی شده در آن ها سخت گیرانه نباشد تا پول خسارت هرچه زودتر به دست مشتری برسد. این امر بسیار مهم است، چراکه در حین بروز خسارت، پول می بایست به موقع به شخص برسد تا جلوی خسارت بیشتر گرفته شود، وگرنه تأمین پول وقتی از زمانش گذشت می شود نوشدارو پس از مرگ سهراب.

خب! حالا کدام یک از شرکت های بیمه ای با توجه به شاخص سادگی و سهولت پرداخت خسارت در رتبه ی بالاتری قرار می گیرند. در واقع بر مبنای آخرین نتایج، شرکت های آسیا، ایران و سپس دنا در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند.

مطلب مرتبط :میزان خسارت در شرکت های مختلف

رضایت از مبلغ خسارت دریافتی

فاکتور بعدی که از نظر مشتریان به همان اندازه فاکتور اول اهمیت دارد رضایت از مبلغ خسارت دریافتی است. در واقع آیا مبلغ پرداخت شده توسط بیمه کفاف حداقل ها را می دهد یا خیر؟ این فاکتور اطمینان خاطر مشتریان را چند برابر کرده و باعث اعتماد کامل آن ها به شرکت بیمه می شود چراکه با پرداخت خسارت مناسب، خدمت گذاری آن شرکت بیش از پیش برای مشتریان مشخص می شود. خب! دوباره برویم سراغ شرکت های بیمه ای! با توجه به فاکتور رضایت از مبلغ خسارت دریافتی کدام شرکت ها در بهترین رتبه ها قرار می گیرند؟ خب! شرکت های بیمه-ای تعاون، ایران و آسیا به ترتیب در رتبه های اول یا سوم قرار می گیرند.

رسیدگی به شکایات
(رسیدگی به شکایات)

رسیدگی به شکایات

ممکن است دو فاکتوری که پیش از این در موردشان صحبت کردیم مورد پسند مشتریان نباشند و آن ها تصور کنند حقشان خورده شده است. در اینجا فاکتور دیگری به نام رسیدگی به شکایات مطرح می شود که در آن میزان سرعت پاسخ گویی و نتیجه شکایت مدنظر قرار می گیرد. با توجه به این فاکتور شرکت بیمه ایران در رتبه اول، شرکت بیمه دانا در رتبه دوم و هم چنین شرکت بیمه آسیا در رتبه سوم قرار می گیرند. با توجه به سه فاکتور فوق می توان گفت شرک های بیمه ایران و آسیا جزء بهترین شرکت ها محسوب می شوند بنابراین کمی در مورد بیمه ایران صحبت خواهیم کرد تا با آن بیشتر آشنا شوید.

مطلب مرتبط :مراحل و مدارک دریافت خسارت در شرکت های مختلف

شرکت بیمه ایران

این شرکت از جمله قدیمی ترین سازمان های بیمه ای ایران است که تنها بعد از چند سال از ورود بیمه به ایران در سال ۱۲۸۹ تأسیس گردید. هدف از تأسیس این شرکت ایرانی سازی بیمه برای نخستین بار بود. افرادی هم چون الکساندر آقایان و علی اکبر داور از جمله بنیان گذاران این بیمه به حساب می آیند. شرکت بیمه ایران به شکل مدون در سال ۱۳۱۴ تأسیس گردید و شروع به ادامه خدمات بیمه ای کرد. این شرکت از جمله بزرگترین شرکت های بیمه در ایران به حساب می آید و دارای بیش از چهار هزار نیروی انسانی، ۱۲ شعبه به عنوان شبکه فروش در خارج از کشور، بیش از ۲۰۰ شعبه فعال، ۳۷۰۰ دفتر نمایندگی و هم چنین ۱۵۶ نماینده حقوقی می باشد.